Emmaplein 5
8933 BS Leeuwarden
06 54636578

Ziekteverzuim

Tot zover ziekteverzuim nog niet op de agenda stond, heeft de Wet Verbetering Poortwachter bewerkstelligd dat bedrijven in toenemende mate aandacht besteden aan ziekteverzuim. Het moge duidelijk zijn dat ziekteverzuim ook écht aandacht verdient: de impact van ziekteverzuim is groot, niet alleen op financieel vlak, maar ook op sfeer en collegialiteit.
Om nog maar te zwijgen over de tijd en aandacht die leidinggevenden kwijt zijn aan zieke medewerkers, het regelen van vervanging en de zorg voor continuïteit.


Protocol

De meeste bedrijven beschikken inmiddels over een verzuimprotocol waarin diverse zaken beschreven staan, waaronder de rechten en plichten van medewerker en leidinggevende, de toewijzing van de case-manager, het procedurele tijdspad en de norm voor frequent verzuim.
De rol van de leidinggevende is cruciaal geworden en staat meestal helder geformuleerd in het protocol.


En toch...

En toch....blijkt dat veel leidinggevenden deze taak als complex en belastend ervaren. Er wordt geworsteld met vragen en zaken als:
• wat mag ik wel en niet vragen?
• ik vermoed dat deze medewerkster zich meestal ziek meldt omdat haar kinderen ziek zijn, niet omdat ze zelf ziek is. Hoe bespreek ik dat met haar     zonder haar in het harnas te jagen?
• een zieke medewerker geeft aan voorlopig geen contact met mij te willen en de bedrijfsarts ondersteunt dit. Hoe kan ik op deze manier mijn rol waarmaken?
• er is sprake van psycho-sociale problematiek en de zieke medewerker wordt begeleid door een externe psycholoog. Ik raak het zicht op het verzuim kwijt, de medewerker ervaart de adviezen van de psycholoog als onaantastbaar en ik heb het idee dat er weinig gebeurt. Wat nu?
• in het geval van grijs verzuim (reeële klachten zonder 'harde' oorzaak) beschik ik over onvoldoende instrumenten en handvatten om binnen verzuimgesprekken mijn doelstelling te behalen.
• hoe verhoog ik de ziekmelddrempel en verlaag ik de terugkeerdrempel?
• ik kom veel weerstand/uitval tegen, vooral bij medewerkers waarvan ik vind/vermoed dat ze niet mee willen of kunnen met de veranderingen. Hoe ga ik om met die weerstand?

Training voor leidinggevenden

Onze standaardtraining is bedoeld voor leidinggevenden en bestaat uit twee aansluitende dagdelen, waarbij 's ochtends aandacht besteed wordt aan eigen waarden en normen ten aanzien van verzuim, de theoretische achtergrond van verzuim, de rol van de leidinggevende en het eigen protocol.
's Middags wordt er intensief geoefend met een acteur, waarbij gestreefd wordt naar een gezonde balans tussen mededogen en confrontatie. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met door de deelnemers aangebrachte casuïstiek, zodat het oefenen maximaal aansluit bij de dagelijkse praktijk.
Vaak wordt er gewerkt met een huiswerkopdracht voorafgaand aan de training en bestaat een follow-up uiteraard tot de mogelijkheden.


Workshops voor medewerkers

Vanuit preventief oogpunt kan het zinvol zijn om parallel aan de training voor leidinggevenden workshops voor medewerkers aan te bieden. Hierbij komen zaken aan de orde zoals balans privé-werk, omgaan met stress en de impact van veranderingen.
Een belangrijk onderdeel van de workshop wordt gevormd door ' van weerstand naar communicatie'. Niet iedere medewerker is in staat om een open dialoog met zijn leidinggevende aan te gaan over hetgeen hem dwars zit. Omdat men zijn verhaal niet kwijt kan, bestaat de kans dat de onvrede omgezet wordt in weerstandsgedrag. In de workshop wordt aandacht besteed aan de wijze waarop men op een integere, zinvolle wijze in gesprek kan gaan.

terug naar aanbod