Emmaplein 5
8933 BS Leeuwarden
06 54636578

Coaching

Bedrijven zijn in beweging en vragen van hun medewerkers in toenemende mate flexibiliteit en bereidheid tot veranderen. Dat is niet voor iedereen even vanzelfsprekend en makkelijk. Een coachingstraject kan een zinvol instrument zijn ter ondersteuning.
Maar ook voor medewerkers die voor het eerst een nieuwe functie bekleden kan een coachingstraject een waardevolle ondersteuning zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die voor het eerst een leidinggevende functie hebben!

Contagio biedt in principe alleen coaching-on-the-job trajecten aan. Hierbij loopt de coach mee met de dagelijkse werkzaamheden en overlegmomenten van de deelnemer en wordt er tussendoor de tijd genomen voor feedback en tips. De praktijk heeft uitgewezen dat deze wijze van werken tot snelle resultaten leidt. Bovendien ervaren de deelnemers de coaching als prettig en effectief, juist omdat men werkt met het materiaal 'van alle dag', sluit de coaching naadloos aan bij de leerbehoefte van de deelnemer.

Voorbeelden van coachingsdoelen :

 • weerstand tegen verandering ombuigen naar coöperatief handelen
 • vergroten van communicatieve vaardigheden
 • inspirerend en enthousiasmerend leidinggeven
 • prioriteiten kunnen stellen
 • analyseren van negatieve energie en ombuigen naar postieve energie
 • het zich eigen maken van een professionele houding.
 

voorwaarden voor een coachingstraject:

 • de leerdoelen zijn arbeidsgerelateerd
 • de deelnemer is gemotiveerd
 • de leerdoelen worden vastgesteld door de deelnemer én de leidinggevende
 • de intake wordt deels bijgewoond door de leidinggevende.
 • de leerdoelen worden schriftelijk vastgelegd en na afloop geëvalueerd met deelnemer en leidinggevende.
 • afspraken over rapportage worden bij aanvang schriftelijk vastgelegd.
 • in de rapportage worden alleen arbeidsgerelateerde items opgenomen, eventuele persoonsgerichte items blijven tussen de deelnemer en de coach.

digitaal

Contagio biedt de mogelijkheid de coaching gedeeltelijk digitaal te laten verlopen. Bij aanvang van de coaching wordt bepaald of het betreffende coachingstraject zich leent voor deze methodiek.

tot slot

Contagio werkt en handelt conform de Wet bescherming persoonsgegevens.
Ten aanzien van de archivering: fysieke vertrouwelijke informatie wordt achter slot en grendel bewaard, dititale vertrouwelijke informatie wordt beschermd door een wachtwoord.

terug naar aanbod